Skip to content

Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden Zelf Varen Breda

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur transacties van Zelf Varen Breda, onderdeel van Groepsuitjes Breda BV. Hierna te noemen verhuurder.

Artikel 1: Aansprakelijkheid
Groepsuitjes Breda BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een Zelf Varen vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Groepsuitjes Breda BV.
De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / verzorgers.
Groepsuitjes Breda BV is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door huurder, aan boord van één van de sloepen van Zelf Varen Breda. Deze veroorzaakte schade dient door de huurder en de overige betrokken partij onderling afgestemd te worden.

Artikel 2: Passagiers en leeftijd
Op de Website ZelfVarenBreda.nl staat voor de gehele vloot aangegeven hoeveel personen er maximaal aan boord mogen per boot. Het is niet toegestaan om zonder overleg met meer personen dan aangegeven aan boord te treden. De bestuurder van de sloep dient minimaal 18 jaar oud te zijn.

Artikel 3: Vaartijden
Zelf Varen Breda vaart dagelijks van 09:00 uur tot 22:00 uur. De vaartijden van uw tocht worden altijd vooraf vastgelegd. Bent u te laat, dan zal dit van uw vaartijd afgaan.

Artikel 4: Op- en afstapplaats
Zelf Varen Breda start altijd vanuit BAAI Breda, dit is aan de Markkade 1AB te Breda.
Daar ligt een grote steiger zodat u zeer gemakkelijk in en uit kunt stappen en er is een horecalocatie aanwezig waar u voorafgaand en naderhand een drankje kunt doen.
Wenst u liever een opstapplaats elders in Breda of omgeving dan is dit wellicht in overleg mogelijk. Wij berekenen dan voor-vaar-kosten, deze worden tijdens het plaatsen van de boeking aan u kenbaar gemaakt. In de meeste gevallen wordt de boot wat langer gehuurd zodat het voor-varen direct wordt verrekend.
Een tocht keert ook altijd terug bij BAAI Breda, de plaats waar de tocht standaard ook start. Indien u op een andere locatie dan de Haven wilt uitstappen, dan is dit mogelijk. Wij brengen dan wel terug-vaar-kosten in rekening. In de meeste gevallen wordt de boot langer gehuurd zodat het terug-varen direct wordt verrekend. Zonder overleg dient de sloep ten allen tijden teruggebracht te worden bij BAAI Breda.

Artikel 5: Boeking
Een boeking is definitief wanneer u per email een bevestiging heeft ontvangen. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering/verplaatsing worden teruggedraaid.

Hier zijn kosten aan verbonden zoals wordt aangegeven onder het artikel 9 “Annulering door huurder”.

Artikel 5.1 Online Boeking
Een online boeking is een boeking die geplaatst is via tickets.zelfvarenbreda.nl. Dit zijn boekingen voor onze 5-persoons Zelf Varen sloepen. Gedurende het boekingproces wordt de sloep direct afgerekend en ontvangt de gast een ticket. Dit ticket wordt voorafgaand gescand en geeft toegang tot de sloep. Na ontvangst van het ticket en de bevestigingsmail is deze boeking definitief.

Artikel 5.2: Telefonische Boeking of Boeking per email
Alle overige boekingen worden telefonisch of per email geplaatst en zijn definitief na ontvangst van een bevestiging.

Artikel 6: Wijziging starttijd boeking door opdrachtgever
Wanneer een boeking definitief is, kan deze enkel in goed overleg verplaatst worden naar een eerder of later tijdstip. Dit kan kosteloos en is enkel mogelijk mits de beschikbaarheid van Zelf Varen Breda het toelaat.

Artikel 7: Verplaatsen boeking naar een andere dag
Wanneer een Online Boeking (artikel 6.1) verplaatst wordt naar een andere dag, dan wordt daar 10% verplaatsingskosten voor gerekend. Nadat u aangegeven hebt een tocht te willen verplaatsen, dan ontvangt u van ons een kortingscode voor 90%. Met deze code kunt u een nieuwe boeking maken en betaalt u dus slechts 10% voor uw nieuwe boeking. Op deze manier worden de verplaatsingskosten verrekend.
Wanneer een Telefonische boeking of Boeking per email verplaatst wordt dan is dit kosteloos. Dit voordeel t.o.v. een Online Boeking ontstaat omdat er hierbij sprake is van een luxere sloep.

Artikel 8: Wijziging of annulering boeking door Zelf Varen Breda
Onder onvoorziene of extreme omstandigheden is Zelf Varen Breda gerechtigd de geboekte tocht te wijzigen of te annuleren. Zelf Varen Breda zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging of de tocht definitief geannuleerd dient te worden dan zal Bootje Varen Breda het (reeds) betaalde bedrag retour storten.
Bij extreem hoog dan wel extreem laag water is Zelf Varen Breda gerechtigd de tocht aan te passen, zodanig dat dit het resultaat van de normale tocht niet aantast.
Zelf Varen Breda heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Artikel 9: Annulering door huurder
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Bootje Varen Breda. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Voor een annulering worden kosten in rekening gebracht.

Artikel 9.1: Annulering Online Boeking
Bij een annulering van een Online Boeking ontvangt de gast van ons een kortingscode voor 90%. Met deze code kan de gast een nieuwe boeking maken en betaalt de gast dus slechts 10% voor uw nieuwe boeking. Besluit de gast geen nieuwe boeking te maken, dan wordt het volledige bedrag als annuleringsbedrag gerekend.

Annulering 9.2: Annulering Telefonische boeking of boeking per email
Bij een annulering van een Telefonische boeking of boeking per email, wordt er 25% annuleringskosten gerekend tot één uur voorafgaand van vertrek.  Annuleert u in overleg met één van onze medewerkers 60 minuten tot 1 minuut voor aanvang bij (extreme) regen en of / onweer. Dan bedragen de annuleringskosten slechts 10% van het boekingsbedrag. Dit kan enkel in overleg met een medewerker van Bootje Varen Breda en pas vanaf 60 minuten voor vertrek omdat dan pas een goede inschatting is te maken van het weer gedurende jullie tocht. Is een tocht eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal dus geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 10: Consumpties aan boord
Het is toegestaan om op vaartochten van Zelf Varen Breda eigen dranken en hapjes mee te nemen. Uiteraard is het ook mogelijk om voorafgaand bij BAAI dranken te kopen voor aan boord.
De door u gekozen schipper of meerdere schippers dienen altijd nuchter te blijven en mag nooit onder invloed zijn van drugs. Onbeschonken varen is belangrijk voor de schipper zelf, de overige passagiers, andere mensen op het water en de boot. Op het water wordt ook veelvuldig door de Handhaving hierop gecontroleerd. Zelf Varen Breda is niet verantwoordelijk voor iedere vorm van schade die ontstaat door beschonken schippers.
Wanneer voorafgaand blijkt dat huurders onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) of drugs zijn dan kan de toegang tot de boot ontzegd worden. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!

Artikel 11: Afval en omgeving
Van u wordt verwacht dat u zorgvuldig met de omgeving en het Bredase water omgaat. Dit houdt in dat we de omgeving schoon houden. Alle zelf meegenomen consumpties en het bijbehorende afval dient u zelf na afloop van de tocht van boord mee te nemen.

Artikel 12: Gedrag aan boord
De Bredase Singels varen rondom het stadscentrum door woonwijken en parken. De gast dient zich om die reden aan boord netjes te gedragen en geen overlast te veroorzaken. Bij overlast en overtredingen kan de tocht door Bootje Varen Breda of andere handhavende diensten per direct worden beëindigd, zonder recht op restitutie van het betaalde bedrag. Ook kan er een deel van de borg ingehouden worden.

Artikel 13: Toiletteren
Gedurende de route zijn er helaas geen toiletstops aanwezig. Het is enkel mogelijk om halverwege terug te keren bij BAAI voor een toiletstop. Het is absoluut niet toegestaan om te urineren in de Bredase Singels. Wanneer dit wordt waargenomen wordt de tocht per direct stopgezet zonder recht op restitutie van het betaalde bedrag.

Artikel 14: Borg voor de sloep
In geval van de huur van onze sloepen is de huurder tot € 100,- aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade aan de sloep. Wij werken met een borgbedrag van € 100. Schades boven de € 100,- worden afgehandeld door de verzekering van Bootje Varen Breda. Het borgbedrag dient per pin te worden voldaan bij aanvang van de tocht en zal na afloop van de tocht, eventueel onder verrekening van schade, aan u worden geretourneerd.

Voor vertrek wordt samen het borgformulier doorgelopen met verhuurder en de hoofdboeker van de huurder. Daarin wordt uitgelegd waarnaar gekeken wordt bij het bepalen van de terug te storten borg.

Artikel 15: Vaarsnelheid voor huurders zonder schipper 
Binnen Breda is het niet toegestaan harder dan 4,5 km/uur te varen. Buiten Breda geldt op veel plaatsen een maximum vaarsnelheid van 6 km/uur. Bij een normale snelheid kunt u een leuke tocht varen zoals door ons aangegeven. Vaar vooral rustig indien een andere varende boot, een woonboot of een haven met boten in uw buurt komt en tevens bij het aan- en afmeren. Te hard varen zorgt voor onnodige overlast en milieuvervuiling. Bij overlast en overtredingen kan de tocht door Bootje Varen Breda of andere handhavende diensten per direct worden beëindigd, zonder recht op restitutie van het betaalde bedrag.

Artikel 16: Terugbrengen gehuurde sloep
Indien u een boot heeft gehuurd zonder schipper dan heeft u ruim voldoende de tijd om de singels (en de rest van Breda) rond te varen. Zorg er voor dat u op de afgesproken tijd terug bent met de sloep zodat de volgende groep op tijd weer kan gaan varen. Brengt u de sloep te laat terug dan worden hiervoor per 10 minuten € 10,- in rekening gebracht. Dit wordt van het borgbedrag van € 100,- afgetrokken of in rekening gebracht.

Artikel 17: Wederverhuur
Het is niet toegestaan de boot door te verhuren (wederverhuur) of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijke toestemming voor is verleend door Zelf Varen Breda.

Artikel 18: Klachten
Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Bootje Varen Breda, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de tocht, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Zelf Varen Breda.

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van uw tocht schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Zelf Varen Breda.

Artikel 19: Bevoegde rechter en Nederlands recht
Op alle overeenkomsten gesloten met Bootje Varen Breda is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

 

Algemene voorwaarden 2020 Zelf Varen Breda